จำนวนอุบัติเหตุ 2561
12,410
11,260
1,976
1 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561