จำนวนอุบัติเหตุ 2561
14,604
13,087
2,303
1 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561