จำนวนอุบัติเหตุ 2561
8,157
7,761
1,389
1 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561