จำนวนอุบัติเหตุ 2561
10,154
9,335
1,649
1 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561